சைவ சமய பாட வகுப்புகள் Zoom வழியாக நடைபெறுகிறது

சைவ சமய பாட வகுப்புகள் Zoom வழியாக நடைபெறுகிறது

🕔23 Nov, 2020

சைவ முன்னேற்றச் சங்கத்தினால் நடத்தப்பட்டு வந்த சைவ சமய பாட வகுப்புகள் இப்போது Zoom வழியாக நடைபெறுகிறது. ஒவ்வொரு புதன் கிழமையிலும் இங்கிலாந்து நேரம் மாலை 6.00 மணியிலிருந்து  7.30 மணி வரை சைவ சமய வகுப்புகள் நட...

நா வல்லவர் பேச்சுப் போட்டி

நா வல்லவர் பேச்சுப் போட்டி

🕔16 Jul, 2017

நா வல்லவர் பேச்சுப் போட்டி எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் முதல் சுற்று செப்டம்பர் 9 ஆம் திகதி காலை 9.00 மணி முதல் சைவ முன்னேற்றச் சங்க மண்டபத்திலும்    இரண்டாவது சுற்று செப்டம்பர்...

சைவ சமய பாட வகுப்புகள் ஆரம்பம்

சைவ சமய பாட வகுப்புகள் ஆரம்பம்

🕔29 May, 2017

எதிர் வரும் 06.09.17 புதன் கிழமை மாலை 7.00 இருந்து சைவ சமய பாட வகுப்புகள் சங்கத்தில் ஆரம்பமாகிறது. பங்கு பற்ற விரும்பும் மாணவர்கள் கீழ் காணும் இலக்கத்திற்கு தொடர்பு கொள்ளவும். வாரம் தோறும் கோவில் வழிபாட்டு ம...

View More Events

Upcoming Events

View More Projects

Our Projects

View All Photos

Photo Galleries

  • Bridge Builders 2014

    Bridge Builders 2014

View All Videos

Video Galleries

  • St Johns Ambulance Training in Sangam (Part 3) 2014

  • St Johns Ambulance Training in Sangam (Part 2) 2014

saiva munnetta sangam uk
Lakshmi Jewellery